7. Hi ha alguna cosa que es pugui experimentar de forma objectiva?

Correfoc Fires de Girona 2014

Alex Bussé
1r BAT B