1. Hi ha alguna cosa que realment pugui impedir-nos fer el que volem?--
V. M. BI 1batx