12. Perdurarà aquesta generació?

Laumi Jato  1 Batx B