41. Existeix la sort? O només existeix la probabilitat?

Josep Torrentó B1A