19. Quina seria la especie dominant en la Terra si no hi haguéssin humans?

A.C.M 1r BAT-A